ADR/RID regelverket krever at det er et Teknisk Kontrollorgan Type A, som utfører periodisk kontroll av gassflasker, og dette gjelder bl.a. gassflasker som blant annet benyttes i stasjonære brannslokkeanlegg. Som eneste norske firma er Cylinder Tech AS akkreditert siden oktober 2016 som teknisk kontrollorgan Type A.

Det er DSB som har den nasjonale plikt i Norge til å utpeke teknisk kontrollorgan etter at akkreditering er oppnådd.

Du kan lese mer om periodisk kontroll av driftsatte eller brukte gassflasker og Cylinder Tech AS i denne presentasjonen.

 

FG - Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd har sluttbehandlet revisjonen av vanntåkeveiledningen og publiserer denne på sine hjemmesider.

De fortelller at det kom inn få kommentater på høringsrunden. Alle ble behandlet av deres styrende organer og konkluderer med at de ønsker å være så tydelige som mulig. Derfor settes det krav til hvilke sertifiseringsorganer som gjelder, testrapportene skal være åpne og tilgjengelige, det settes krav til uavhengig kontroll og nytt for noen er at forsikring krever 2 uavhengige pumpesystemer, slik de gjør i mange andre land.

FG poengterer at dette er en veiledning og ikke et regelverk. Et annet parameter er at de ulike systemene har ulike former for opplæring, idriftsettelse osv.

De ser frem til å høste erfaringer med veiledningen og starte arbeidet med en form for opplæring, slik at det blir en fungerende kontrollform.

FG - Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd - har publisert en Sikkerhetsforskrift for brannsikring av kommersielle kjøkken. Denne kan fritt distribueres og ligger ute på nettsiden til FG

Sikkerhetsforskriften ble forankret i styret til FNO Skadedrift september 2015. BTF har vært en pådriver for denne Sikkerhetsforskriften og har sammen med andre deltatt i arbeidet med utformingen av denne. FG poengterer følgende:

Forslaget inneholder ingen spesifikke krav til når og på hvilket forsikringsobjekt sikkerhetsforskriften skal gjelde. Det er opp til hvert enkelt selskap å gjøre denne gjeldende i forhold til risikovurdering og krav til sikring.

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at et bygg med krav til slokkeanlegg i henhold til byggeforskrift skal ha et egnet slokkesystem for ulike virksomheter. Normalt vil dette være et sprinkleranlegg i kombinasjon med eksempelvis et gassanlegg for utsatte elektrotekniske rom eller et slokkeanlegg for særskilt beskyttelse av frityr, koke- og stekeinnretninger hvor sprinkleranlegg ikke er egnet.

Sikkerhetsforskriften vil bli brukt på ulike måter av forsikringsselskapene – noen vil bruke den fullt ut og andre vil nok ikke gjøre den gjeldende for alle bygg og noen vil bruke deler av den.

FG melder at det er god respons på forskriften.

 

Etter 1. september 2013 er det ifølge Europaparlamentets og rådets forordning (EC) nr. 842/2006 av 17. mai 2006 og tilhørende underforordninger, krav til sertifisering av personell og bedrifter som er i befatning av fluoriserte veksthusgasser (ofte kalt F-gasser) som bl.a. benyttes i visse gasslokkesystemer. Konsekvensene kan bli store for de som ikke har gyldig sertifikat, men som likevel tar sjansen på å utføre arbeid som omfattes av forordningen.

BTF har bistått Isovator AS som er forordningens evaluerings- og sertifiseringsorgan i Norge med å implementere forordningen. Les mer...

Det har vært en del debatt rundt bruk av innvendig galvaniserte og forsinkede rør i sprinkleranlegg. Det er påvist trykkøkning og dannelse av hydrogengass i vannfylte forsinkede rør. Fenomenet ble presentert på FG-sprinklerkonferansen i mars 2015.

FG - Forsikringselskapenes Godkjennelsesnevnd har i et notat gitt en orientering om problematikken, bransjesamarbeidet og status fra referansegruppen per desember 2015. Dette kan du laste ned her.

SP Fire Research har utført en test av CO-detektorer på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet. Man kom frem til at CO-detektorer gir betydelig tidligere alarm ved ulmebrann enn optiske røykvarslere.

Rapporten  sier at man kan halvere tid til alarm ved en ulmebrann ved å benytte CO-detektorer i tillegg til optiske røykvarslere. Dette gir personer økt sjanse for å rømme og overleve en ulmebrann som oppstår på nattestid. Les mer her hvor du også kan laste ned rapporten.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastsatte forskrift om brannforebygging 17. desember 2015.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016.

Veiledningen kan lastes ned her og forskriften finner du her.

I følge Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn m/veiledning er det eier av brannobjekt som har ansvaret for at kvalifisert personell foretar regelmessig vedlikehold av bl.a. vannbaserte slokkeanlegg, håndslokkere og brannslangetromler.

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell har gitt ut en informasjonsbrosjyre om dette og hva de tilbyr, slik at anlegg og brannslokkemateriell er funksjonsdyktig den dagen de skal tas i bruk.

For deg som gjerne vil vite hva et sprinkleranlegg gjør så har vi laget en forklaring.

Sprinkler fikk sin begynnelse helt tilbake til 1870 årene i USA. Dagens sprinklerteknologi er basert på de samme prinsippene som de første sprinklerne ble produsert etter. Dette fordi den opprinnelige teknologien har vist seg å være svært effektiv i brannbekjempelse.

Hva gjør et sprinkleranlegg?