Etter 1. september 2013 er det ifølge Europaparlamentets og rådets forordning (EC) nr. 842/2006 av 17. mai 2006 og tilhørende underforordninger, krav til sertifisering av personell og bedrifter som er i befatning av fluoriserte veksthusgasser (ofte kalt F-gasser) som bl.a. benyttes i visse gasslokkesystemer.

I forordningen angis det at arbeid med lekkasjekontroll, gjenvinning, installasjon, vedlikehold og service skal utføres av personer og firmaer som oppfyller visse krav og at disse sertifiseres. Selve forordningen trådte i kraft 4. juli 2010.

Som minimumskrav skal personell ha bestått en teoretisk prøve og en praktisk prøve.

Oppdraget som evaluerings‐ og sertifiseringsorgan, samt utstedelse av kompetansebevis er tildelt Isovator AS. For å implementere F‐gassforordningen i Norge har Isovator inngått et nært samarbeid med bransjeorganisasjoner, skoler og fagpersoner, og for stasjonære brannslokkesystemer er dette BTF.

Underforordning 304/2008 omhandler personellsertifisering og bedriftssertifisering for stasjonære brannslokkesystemer og det er etablert et fagstyre hvor BTF er representert.

Formålet med forordningen er å redusere utslippene av sterke klimagasser som HFKer, PFKer og SF6. De viktigste konsekvensene av forordningen er at det stilles krav til lekkasjekontroll og forsvarlig gass-håndtering for anlegg som inneholder ovennevnte gasser.

BTF medlemmet JAMO-tek AS tilbyr kurs som forberedelse til teoretisk og praktisk prøve. Kurset reflekterer hovedpunktene i F-gass forordningen, men erstatter ikke den komplette teksten. Du må derfor selv ta ansvar for å lese og forstå hele regulativet. Krav til anlegg med F-gasser finner du informasjon om på Miljødirektoratets hjemmesider.

I Norge er alle F-gasser med GWP faktor >1 avgiftsbelagt ved import til Norge. GWP faktor 1 tilsvarer drivhuseffekten i 1kg CO2 gass over 100 år.

Avgiftssatsene er gradert ut fra gassens globale oppvarmingspotensial (GWP). Dette innebærer at HFK- og PFK-gassene har ulike satser avhengig av hvor kraftig klimaeffekt de antas å ha.

For å beregne riktig avgift skal gjeldende avgiftssats (justeres årlig) multipliseres med GWP-verdien den enkelte avgiftspliktige gass har.

Mer informasjon om avgiften finnes på Skatteetatens hjemmesider. Frem til 31.12.2015 var det Toll og Avgiftsdirektoratet som hadde ansvaret for særavgiften.